Vedtægter

Vedtægter for Rødkildes Lanciersdansere

§ 1 Navn

Foreningens navn er Rødkildes Lanciersdansere, og foreningen er stiftet den 1. april 2006.

Foreningens hjemsted er Rødkilde Gymnasium i Vejle.

Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at udbrede kendskab til Les Lanciers og andre selskabsdanse. Derudover skal den gennem natur- og kulturoplevelser fremme fællesskab og livsglæde.

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer optages forældre til tidligere og nuværende elever på Rødkilde Gymnasium og andre med interesse for foreningens formål.

§ 4 Kontingent

Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent.

Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling og gælder for den kommende sæson. Hvis ingen ændringer vedtages, vil det sidst vedtagne kontingent være gældende. Hvis et medlem ikke fornyr sit årskontingent, opløses medlemskabet. De personer, der starter efter den 1. februar betaler ½ kontingent i den indeværende dansesæson. Personer der ikke længere deltager i dansen, men ønsker at deltage i sociale arrangementer kan forblive på maillisten uden kontingentbetaling og kan deltage i arrangementer ved egenbetaling. De er ikke stemmeberettigede ved generalforsamlinger.

§ 5 Foreningens ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der vælges på en generalforsamling for 3 år ad gangen, således at de 2 medlemmer der har siddet i en periode på 3 år er på valg.

Der vælges 2 suppleanter, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.

Formand, næstformand, sekretær og kasserer vælges ved første bestyrelsesmøde, der afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede.

Foreningen indsender årsberetning og nye vedtægter til Folkeoplysningsudvalget inden 1. juni, såfremt der på generalforsamlingen er vedtaget vedtægtsændringer.

§ 6 Generalforsamling

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i februar/marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse eller pr. mail til medlemmerne. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

 Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 7 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent og budget.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af revisor og suppleant.
  8. Eventuelt.

§ 8 Stemmeret og afstemning

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent.

Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, hvor et simpelt flertal træffer afgørelsen.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom med forslag til dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter, at kravet herom er modtaget.

§ 9 Protokol

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 10 Regnskab

Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

§ 11 Forpligtelser

For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser. Foreningen tegnes af formand og kasserer.

§ 12 Foreningens opløsning

Ved foreningens opløsning må ingen af foreningens midler tilfalde medlemmerne. Evt. formue skal bruges til velgørende formål – aktuelt Rødkilde Gymnasiums projekt “Stairway”.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. april 2006 med korrektioner vedtaget på generalforsamlingen den 6. april 2013, den 5. april 2014, den 9. april 2016 og den 21. november 2020.